European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

 اهورا مزداخدايی که جهان را بر پايه های خرد آفريد و ابزارهای خوشبختی را به جهانيان ارمغان کرد

 دکتر خسرو خزاعي - پرديس

اهورا مزدا:
خدايی که جهان را بر پايه های خرد آفريد و ابزارهای خوشبختی را به جهان ارمغان کرد.

پرسشها و پاسخهايی که در شماره پيشين اين ماه نامه درباره آيين زرتشت مطرح شد ، پيش از چشم داشت ما مورد توجه خوانندگان قرار گرفت و سيل نامه و ايميل و فکس را به کانون سرازير کرد .

بنابراين نياز بسيار زيادی است که ايرانيان هر چه بيشتر با زبانی ساده و دور از بگومگوهای رايج به آيين نياکان آشنا شده تا با آگاهی و آزادی در آن گام بگزارند.
پرسشها و پاسخهای اين شماره درباره اهورامزدا خواهد بود.

•پرسش : اهورا مزدا کيست ؟
•پاسخ : اهورا مزدا خدايی يکتا است که برای نخستين بار زرتشت درباره او گفتگو کرد. و ويژه گيهای او را در سروده های خود "گاتها"برای جهانيان بازگو کرد .

•پرسش : واژه اهورا مزدا به چه معنی است ؟
پاسخ : اهورا مزدا از سه وازه "اهو" (هستي) ، "را" (بخشنده) و "مزدا" (خرد) درست شده که رویهم رفته يعني "هستی که خرد را ارمغان ميکند" یا بهتر بگوييم " خدایی که پايه های هستی را بر خرد استوار کرده" مي باشد .
فردوسی اين واژه را "خداي خرد" ترجمه کرده است . برای نشان دادن برابر بودن کامل زن و مرد در آيين زرتشت ، "اهورا" از ديدگاه دستور زبان اوستايي نرينه (مذکر) است و "مزدا" مادينه (مونث) ميباشد.
بنابراين بر خلاف خدايان اديان سامي که همگی مرد هستند، خداي ايرانيان ويژه گی مرد و زن را با هم
در خود دارد و اين ويژه گیرا مي توانيم در تمام دستگاه آفرينش که پرتوی از اوست مشاهده کنيم . واژه اهورا مزدا به صورتهای "مزدا اهورا" يا "مزدا" 155 مرتبه در گاتها تکرار شده است .

•پرسش : "خرد" چيست؟
پاسخ : "خرد نيروِيي است که هستی آفرين در يکايک انسانها زن و مرد – گزاشته تا بوسيله آن خوب را از بد تميز دهند . بنابراين "خرد" هيج رابطه اي با مدرک و ديپلم و تيترهاي گوناگون ندارد. بدبختانه بيشتر مردمان در اين دنيا از ادامه از رويه نخست
اين نيرو بي خبرند چون آيين ها يا سيستمهای اجتماعي که در آن زندگي ميکنند. اجازه بکاربردن و استفاده از خرد را به آنها نمي دهند و اين نيرو را از همان بچگی در آنها سرکوب و خفه مي کنند.

•پرسش : "خوب" چيست و" بد" کدام است ؟
•پاسخ : هر چيزی که انسانها ، جانوران و گياهان را بسوی خوشبختي ، آرامش و شکوفايي ببرد "خوب" است. بر عکس هر چيزي که که انسانها ، جانوران و گياهان را بسوی بدبختي ، غمزدگي ، تشويش و خشکی ببرد "بد" است.

•پرسش : کسانی که آيين ها و سيستم هاي خفه کننده، "خرد" را در آنها سرکوب کرده است جگونه ميتوانند دوباره نيروی خرد را در خود به جريان بيندازند؟
•پاسخ: آنها برای به جريان انداختن خرد در درون خود نياز به نيروی ديگری دارند که در آيين زرتشت آنرا "آزادی گزينش" مينامند. تا زمانی که انسان نتواند ميان "خوب" و "بد" آزادانه گزينش کرده "خرد" در زنجير است . نيروی «آزادی گزينش» برای فعال کردن نيروی خرد حتما لازم است. "آزادی گزينش " در دنيای دروني انسان شکل ميگيرد و هيچکس و هيچ نيرويي نميتواند از پيدايش آن جلوگيري کند ، جز خود شخص. چون هيچ کس جز خود آن شخص به دنيای دروني خود راهی ندارد.

•پرسش : به جز" خرد" ويژه گيهای ديگر هورا مزدا کدامند؟
•پاسخ : به جز" خرد" ويژه گيهای ديگر هورا مزدا عبارتند از : راستی و درستی ، انديشه نيک ، فرمانروايي به دنيای درونی ، آرامش ، رسايي يا تکامل و سرانجام زندگي جاويد است.کساني که ميخواهند در جهان پر از نور اهورا مزدا با او يکتا شوند بايد تمام اين ويژه گيها را در خود پيدا و آميخته کنند.

•پرسش :چگونه ميشود این ويژه گيهای اهورايي را پيدا ودر خود آميخته کرد.؟
پاسخ : اگر اين ويژه گيها در جامعه ای بافت سيستم اجتمايي آن را درست کرده باشند ، کودکانی که مانند دوران کورش بزرگ( آنچنان که افلاتون در کتاب "قانون" خود از آن سخن رانده ) در چنين محيطي بزرگ و تربيت ميشوند
بخودی خود اين ويژه گيها را در خود جذب خواهند کرد . ولی برای اکثريت مردمان امروز ، مانند بيشتر ما ، که در جامعه هايي زیست کرده ايم که درست وارون اين ارزشها را بما آموخته اند و فروزه های خدای خرد را در ما سرکوب کرده اند ناگزيريم که از سه گام آموزشي بگزريم .

کورش بزرگ( آنچنان که افلاتون در کتاب "قانون" خود از آن سخن رانده ) در چنين محيطي بزرگ و تربيت ميشوند بخودی خود اين ويژه گيها را در خود جذب خواهند کرد . ولی برای اکثريت مردمان امروز ، مانند بيشتر ما ، که در جامعه هايي زیست کرده ايم که درست وارون اين ارزشها را بما آموخته اند و فروزه های خدای خرد را در ما سرکوب کرده اند ناگزيريم که از سه گام آموزشي بگزريم .

•پرسش : اين گامهای آموزشي کدامند؟
•پاسخ : اين سه گام، خود شناسی ، خود آزادی و خود آفرینی میباشند. این گامها را من 14 سال پيش در کتاب "هستی نامه" به طور کامل شرح داده ام ، و شيوه عملی آن را بازگو کرده ام ولی در اينجا فقط بگویم که در گام نخست يعنی خودشناسی بايد نيروهای دروني خود را شناسايي کنيم ونيروی اهورايي (مثبت) را از نيروهای اهریمني (منفی)تميز دهيم. زماني که اين نيروهای مثبت و منفی را که در هم آميخته شده و دنيای دروني ما را مغشوش و بينش ما را کور کرده اند به وسیله "خرد" ، شناسايي کرديم ، آنگاه نيروهای مثبت (اهورايي) را گزينش کرده و با اين ابزارهای توانمند نيروهای منفی( اهریمني ) را سرکوب ميکنيم بگونه ای که بتوانيم اندیشه و گفتار خود را با نيروهای اهورايي هم آهنگ کنيم. اين گام را "خود آزادی" ميگويند برای اينکه زنجيرهايي که ما را از پيشرفت و تکامل و رسايي باز می داشت پاره کرده ايم . در این گام ، آنگونه که انديشه میکنیم . زندگي ميکنيم و آنگونه که زندگي ميکنيم ، انديشه ميکنيم . دو گانگي ميان انديشه و کردار از بين ميرود .
زماني که ما در گام نخست نيروی خود را شناختيم ، و در گام دوم زنجيرهاي دروني بازدارنده نيروها را شکستيم،در گام سوم خود را از نو بر پايه های خرد و با بينشی گسترده دوباره می سازيم يعنی دوباره مي آفرينيم.

پرسش : منظورتان از "دوباره مي آفرينيم" چيست؟
پاسخ : در آيين زرتشت بر خلاف آيينهای سامی نه تنها انسانها در روند آفرينش به اهورا مزدا برای خوشبخت ساختن و جاندارانی که در ان زندگي ميکنند ياری ميدهند ، بلکه خود هم ميتوانند در اين روند یک آفريننده شوند ، يعنی دنيا را تغيير دهند و آنرا از یک حالت به حالت ديگر در آورند يا ويران کننده یا سازنده. اينجا منظور من از "خودآفريدن" يعنی نو کردن ديدگاه خود نسبت به جهان هستي به زندگی ورخدادهای زندگی است.
در آيين زرتشت، ما از زيباترين ديدگاه و زاويه به جهان هستی و به زندگی نگاه ميکنيم. هر چيز را بر پايه های خرد و سازندگی ارزيابی ميکنيم چون ميدانيم که هر چه ما خود را بيشتر به اهورامزدا يعني خداي خرد نزديک کنيم از خرافات و فريب و تاريکي دور ميشويم و هر چه خود را از اهورامزدا دور کنيم بر عکس به خرافات و فريب و تاريکي نزديکتر ميگرديم.
اين دگرگوني ها در جهان درونی (جهان مينوي) ما رخ ميدهد و سپس به جهان بيروني (گيتي)گسترش پيدا ميکند. اين نوزادي در حقيقت يک "سدره پوشی" درونی است و در اين گام "خودآفرينی"است که نوزاد بگونه نمادين از مراسم "سدره پوشی" بيروني که بوسيله يک موبد انجام ميگردد ميگزرد.

 

You are here: