European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

پرسشها و پاسخهای بنيادين درباره آيين زرتشت

از دکتر خسرو خزاعی - پرديس

پرسشها و پاسخهای بنيادين درباره آيين زرتشت
برای نسل نوينی که ميخواهند به کيش خود بازگردند

اکنون که ايرانيان ،در روند باز يافتن هويت راستين خود گروه گروه به آيين نياکان، يعني آيين زرتشت باز ميگردند يا می خواهند با آن آشنا شوند، اکنون که تنها کانون، هفته ای بيش از 100 ای ميل از ايران دريافت ميکند که هم ميهنان با اصرار می خواهند هر چه زودتر يا به اين آيين مقدس وارد شوند يا از ما درباره آن آگاهی می خواهند، در اين زمان که حتی در ميان غربيان کشش بی سابقه ای برای آموختن و آگاهی گرفتن از اين آيين پيدا شده به گونه ای که رئيس بخش سياسی اتحاديه اروپا (که از دوست داران کانون ماست ) خود يک زرتشت شناس پرمايه ای شده که به زودی کتاب خود را درباره زرتشت بنام : "مردی که يکتا شناسی را آفريد"، زير چاپ خواهد برد، در زمانی که در سطح اروپا جنبشی مسيحی بنام Sacra Europa از دانشگاهی ها و نويسندگان اروپائي درست شده که می خواهند برای تقويت مسيحيت به سرچشمه آن يعنی انديشه زرتشت بازگشت کنند،نسل جوان ايران بايد به درونمايه راستين آيين نياکان خود پی ببرند.در زير پرسشهايي که تا کنون از ما شده و پاسخهايي که از سوی کانون داده شده ، آورده ايم.
پرسش : آيا زرتشت" پيغمبر" بود ؟
پاسخ : نه ، زرتشت که تمام فلسفه خود را روی" خرد" پي ريزی کرد و بزرگترين مبارز بر ضد خرافات و مردم فريبی بود ،هيچگاه ادعای" پيغمبری "نکرد .

پرسش : پس زرتشت که بود؟
پاسخ : تمام فيلسوفان يونانی و سپس رومي که بدون استثنا يا خود را شاگرد زرتشت معرفي کرده اند يا برای اعتبار دادن به خود، نوشته های خود را به او منصوب کرده اند ، زرتشت را "آموزگار جهانی" ناميدند . پس از تسخير ايران به وسيله مسلمانان عرب ، ايرانياني که نخواسته بودند بکيش عرب در آيند و زرتشتی ماندند در زير ستم شديد و برای نگهداری از جان خود به زرتشت لقب"پيغمبر"دادند. امروز با گسترش دانش زرتشت شناسی اگر بخواهيم لقبی به زرتشت بدهيم، همان " ابر انديشمند " خواهد بود. که در جهان يکتا ميباشد . به زبان گاتايي او را اشوان و درزمان هخامنشيان او را ارتوان ناميدند . اشوان يا ارتوان يعنی کسی که خود را با قانون هستی که بر پايه های راستی و درستی پی ريزی شده هماهنگ کرده باشد.
پرسش : هدف آيين زرتشت چيست ؟
پاسخ : هدف آيين زرتشت را ميشود تنها در يک جمله خلاصه کرد: خوشبخت سازی زمين و تمام جاندارانی که روی اين کره زندگی می کنند يعنی انسانها, جانواران و گياهان . تمام آرمان زرتشت بر اين پايه پی ريزی شده که از زمين کره ای خوشبخت درست کند که در آن جانداران بتوانند شکوفا شوند و به رسايي برسند و سپس با خشنودی در نور و خرد اهورا مزدا غرق شده و به زندگي جاويد دست يابند .


پرسش : آيا زرتشت "يکتا پرست بود"؟

پاسخ : نه به هيچ روي ! واژه "يکتا پرست" را چندی از نويسندگان با واژه های "يکتا شناس " و "يکتا گرا" اشتباه کرده اندو اين اشتباهي است بسيار بزرگ . ما بايد نخست از خود بپرسيم آيا يکتا پرستی به خوشبخت زيستن انسانها، جانوران و گياهان که آرمان زرتشت است کمک ميکند ؟ زمانی که کتابهای تاريخی را ميخوانيم، ميبينيم که بزرگترين کشتارها و خونريزي های تاريخ بشری بوسيله "يکتا پرستان"انجام گرفته.
جنگهای صليبی ميان يکتا پرستان مسيحی با يکتا پرستان مسلمان، جنگهای مذهبي ميان يکتاپرستان کاتوليک با يکتاپرستان پروتستان جنگهای مذهبی ميان يکتاپرستان سنی و يکتاپرستان شيعه،کشتار وحشتناک 120000 "کترها " به وسيله يکتا پرستان کاتوليک در سده سيزدهم در جنوب فرانسه به فرمان پاپ که آنها را به دوگانه گرايي متهم کرده بود،جنگهای بي پايان ميان يکتا پرستان مسلمان با يکتا پرستان يهودی ،کشتار شش مليون يهودی يکتا پرست به وسيله مسيحيان يکتا پرست،سنگسار و سوزاندن مردمان بي گناه در ميدانهاي شهر به وسيله يکتا پرستان مسيحی و مسلمان. در 2000 سال گذشته بيش از سد مليون کشته به جا گذاشته .
آيين زرتشت آيينی است" يکتا گرا ". واژه "يکتاگرا" با پسوند ديناميک" گرا" درست شده که از "گرايش" ميايد يعنی حرکت از يک نقطه به نقطه ديگر. چون آيين زرتشت آيينی است ديناميک و هميشه در حال نو سازی و نو آوری و نو شدن بنابراين واژه يکتاگرا نمايان گر اين آيين است . پيروان اين آيين, با کار و کوشش خود که بر پايه های انديشه نيک، گفتار نيک و کردار نيک و با سرکوب کردن دروغ و ريا و خرافات انجام ميشود به سوی يگانگي و به سوی اهورا مزدا گام بر ميدارند تا با او يگانه شوند،تا با او يکتا شوند. بنابراين آيين زرتشت آييني است يکتا گرا و يکتا شناس .

پرسش: پس اگر رابطه "پرستش" ميان اهورا مزدا وآفريدگان او وجود ندارد پس چه رابطه ديگری ميتواند باشد ؟
پاسخ : برای ايرانيانی که 1400 سال در دين اسلام زندگی کرده اند دشوار است که رابطه ای جز" اربابی و بردگی" ميان خود و خدای خود تصور کنند. در آيين زرتشت به هيچ روی اين رابطه وجود ندارد.تنها رابطه ای که ميان انسانها (و به طور کلی جانداران)و خدای آنها يعنی اهورا مزدا وجود دارد رابطه ايست که بر بنای دوستی درست شده .
پيروان اين آيين با اهورا مزدا همچون يک دوست گفتگو ميکنند. کسی از اهورا مزدا نميترسد و لرزه به اندامش نمي افتد چون اهورا مزدا جز مهر و نيکی و بخشش چيز ديگری نميشناسد. او ميداند که جهانی که او درست کرده جهانی است در حال پيشرفت و تکامل. و هدف او از آفرينش انسانها اين بوده که در بهتر ساختن اين جهان به او کمک کنند. به انسانها خرد داده،انديشه داده تا او را در خوشبخت ساختن جهان ياری دهند. او با خرد بی پايان خود، راستی و درستی را آفريده. او نيروی چيرگی به سهشهای ويران کننده را آفريده، او آرامش درونی را آفريده، او رسائی و تکامل را آفريده و سرانجام او زندگي جاودانی را در نور و خوشبختی به مردمان ارمغان داده، چنين خدائی نيازی به پرستش و به بردگی کشيدن آفريده های خود ندارد.

پرسش : کتاب مقدس آيين ايرانيان چيست؟
پاسخ: کتاب مقدس آيين ايرانيان "گاتها" می باشد. تمام پژوهشهای زبانشناسی و تاريخی نشان ميدهد که واژه به واژه اين کتاب بدون کوچکترين تغيری 3743 سال پيش از زبان زرتشت بيرون آمده . "گاتها" که بمعنی "سروده" ميباشند،17 بخش از72 بخش« اوستا» را درست ميکنند. اين 17 بخش، که بخشهای 28 تا 45 از اوستا را درست ميکنند تنها نوشتاری است که از زرتشت به ما رسيده. بقيه ديگر بخشهای کتاب اوستا، از نوشتارها وتفسيرهای پراکنده ای درست شده که سده ها پس از مرگ زرتشت بوسيله ديگران نوشته شده و اين در زمانهائی بوده که زبان گاتها از يادها رفته بود. بنابراين در اوستا مطالبی نادرست وجود دارد که بايد به آن توجه داشت . 17 بخش گاتها را موبدان بعنوان سروده های مقدس از بر کرده و در درازای بيش از 3000 سال با فداکاری از نسلی به نسل ديگری سپردند تا به ما رسيده. در اين کتاب از يک خدا نامبرده شده و آنهم اهورا مزدا است. اهورا مزدا يعنی آفريننده جهانی که بر پايه های خرد پی ريزی شده.
تمام هدف و آرمان گاتها را ميشود در يک جمله خلاصه کرد: خوشبخت ساختن کره زمين و تمام جانداراني که در آن زندگي ميکنند، يعني زنان،مردان،جانوران و گياهان.
اگر کسي _ و تمام پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند _ زندگی خود را به قوانينی که در گاتها نوشته شده هماهنگ کند ، هيچ ترديدی نيست که نه تنها او زندگی آرام و خوشبختی برای خود درست خواهد کرد بلکه در خوشبخت سازي اطرافيان خود هم سهم بسياري خواهد داشت . و همانگونه که گاتها ميگويند " تنها در خوشبختی و شادماني و خوشبخت سازی ديگران است که ميشود به اهورا مزدا رسيد .

پرسش : چرا ايرانياني که تازگي به هندوستان رفته اند ، ومايل به ورود به آيين زرتشت هستند، پارسيان هند که خود زرتشتی می باشند از زرتشتی شدن آنها جلوگيری ميکنند ؟
پاسخ : دليل آن تاريخي است. پارسيان هند که خود از ايرانياني هستند که پس از تسخير ايران بوسيله عربها، به هندوستان پناهنده شدند، دين خود را به هندوستان بردند که بازمانده دوران آخر زمان ساسانيان بود . آن دين آميخته ای بود از دينی بنام زوروانی که مغان، رهبران دينی آن را درست ميکردند، و از آيين زرتشت که دوران سراشيبي خود را ميپيمود.آنهابه کشوری پناهنده شدند که در آن سيستم "کاست"يعنی طبقه بندی اجتماعی شديدی وجود داشت. و چون آنها در هيچ يک از اين طبقه های اجتماعی برای خود نتوانستند جائی پيدا کنند، بنابراين ناگزير شدند با هم زندگي کرده و ميان خود ازدواج کنند. با اين حال اين ايرانيان پناهنده به هند توانستند موفقترين, طبقه اجتماعی , چه از ديدگاه اقتصادی ،چه از ديدگاه علمی و چه از ديدگاه سياسی در هند بشوند. اين موفقيت چشم گير همه جانبه بر روحيه "کاست" بودن هندی آنها افزوده شد و آنها درها را بيش از بيش بر روي خود بستند. و به صورت يک "باشگاه در بسته ثروتمندان" در آمدند. ميليونها هندی بي سر و سامان چشم براه بودند که درهای اين باشگاه را شکسته و بدرون آن بروند و از امنيت اجتماعي آن استفاده کنند و "پارسيان" هم بيم آن داشتند که با ورود هنديان، آيين وهويتی را که آنها در درازاي بيش از 1000 سال از آن نگهباني کرده بوده در هم شکسته شود و آنها را در جامعه يک ميليارد نفري هند غرق و نابود کند . بنابراين هيچ کس را حتی برای زرتشتی شدن ميان خود راه ندادند، و اين روش تا کنون باقی مانده.

پرسش : پس چگونه ميشود وارد آيين زرتشت شد؟
پاسخ : امروز با توجه به کشش ايرانيان برای بازگشت به آييني که به آنها سروری داده بود راه باز شده.
تنها يک شرط برای ورود آنها گذاشته شده: آنها بايد با آگاهي تمام آيين زرتشت را آزادانه گزينش کرده و سپس در مراسمی بنام "سدره پوشي"شرکت کنند.

پرسش : "مراسم سدره پوشي"چگونه است؟
پاسخ : اين مراسم بسيار ساده است .داوطلب يک پيراهن سفيد کتانی را به تن می کند و روی آن کمربند سفيدی که از 72 بند (که نماد 72 بخش اوستا ست ) درست شده می بندد, وسپس همراه با موبد گفته هائی را که او می گويد تکرار می کند.
در درازای اين گفته ها که نزديک به 30 دقيقه طول ميکشد، داوطلب ميگويد اين آئين مقدس را با آگاهی و آزادی تمام مي پزيرد، چون اين آئين بهترين است. برای اينکه بر پاّيه های خرد افزاينده و پيشرونده
پی ريزی شده و آرمانش خوشبختی و به زيستی انسان ها، جانوران و گياهان در اين کره زمين است که همگی شکوفا شده، به تکامل برسند و سپس در نور و خرد اهورا مزدا جاودانی گردند.
پس ازپايان مراسم حاضرين جام شرابی را به شادکامی و شاد زيستی "نوزاد" مينوشند."نوزاد" يعنی کسيکه تازه گام به آيين زرتشت گزاشته و گويي تازه به جهان زاييده شده و زندگی نوين خود با يک ديدگاه نوين از زندگی آغاز ميکند.
در سالی که گزشت 31 نفر در کانون ما در بروکسل سدره پوشی کرده و به آئين مقدس زرتشت گرويدند.
«کانون اروپايي برای آموزش جهان بيني زرتشت» در هر هفته نزديک به 100 ايميل از سراسر جهان درباره آيين زرتشت دريافت ميکند که به آنها پاسخ ميدهد . اميدواريم که اين سرنامه توانسته باشد گوشه ای از اين پرسشها و پاسخها را به آگاهی خوانندگان ارجمند نامه ماه رسانده باشد .
دکتر خسرو خزاعی - پرديس 

You are here: