European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

 

سومين گزارش به هموندان ارجمند

دسامبر 2002
مسافرت به تاجيکستان

از دوم تا پانزدهم سپتامبر 2002 بدعوت رئيس جمهور و دولت تاجيکستان به همراه گروهی از هموندان و هم انديشان کانون به آن کشور مسافرت نموديم. از زمان پياده شدن از هواپيما تا 15 روز بعد که آن سرزمين هم زبان و هم فرهنگ را ترک کرديم، براستی چنان پذيرائی شاها نه ای از سوی رئيس جمهور ، دولت و مردم آن کشور از ما شد که فراموش نشدنی است.

هدف ما از اين مسافرت شرکت در دهمين سال جشن استقلال تاجيکستان و سخنرانی در پنجمين کنگره پارسی زبانان جهان بود. نزديک به تمام سخنرانی ها چه از سوی ما و چه از سوی هم ميهنان تاجيکی در زمينه زرتشت شناسی و فرهنگ باستان بود.

در درازای اين زمان کوتاه ما گواه شديم که تا چه اندازه رئيس جمهور و دولت خردمند اين کشور در راه باز سازی هويت مردم خود کوشش ميکند. جشنهای بزرگ و پر شکوه که تاريخ ايرانزمين را در زمان شاهان هخامنشی زنده ميکرد اشک غرور را از ديدگان همگان جاری کرده بود. و ما در آن زمان آرزو ميکرديم که ماهم روزی بتوانيم اين مراسم و فرهنگی را که از ژرفنای تاريخ ايران برخاسته در کشور خود پياده کنيم.

سال آينده را دولت تاجيکستان سال فرهنگ زرتشت اعلام کرده. لازم به ياد آوری است که دولت ازبکستان هم سال آينده را سال اوستا ناميده. قرار است برنامه اين جشنها به دفترکانون فرستاده شود همينکه کانون از برنامه ها و تاريخ آن آگاه شد آنرا به آگاهی هموندان ارجمند خواهد رسانيد تا چنانچه هموندان مايل به شرکت در اين جشنها باشند نامنويسی کنند.


جشن مهرگان و جشن سده

بمناسبت فرا رسيدن جشن ملی مهرگان « کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت» در چهارم اکتبر برابر با 12 مهر ماه جشنی را در بروکسل (بلژيک) برگزار کرد. همين برنامه روز بعد در شهر امسفورت ( هلند) اجرا گرديد. نزديک به 40% از شرکت کنندگان اروپائی بودند و بسياری نتوانستند جا برای نشستن و حتی ورود پيدا کنند و برنامه کاستی ها ئی پيدا کرد. اميدواريم که در جشن سده که شنبه شب يکم فوريه2003 در آمفی تئاتر بزرگ دانشگاه بروکسل با شکوه تمام برگزار خواهد شد کاستی های جشن مهرگان جبران شود. برای آينده برنامه های کانون بگونه ای پی ريزی خواهند شد که جشنها در بيشتر شهرهای بزرگ اروپائی در يک زمان اجرا شوند و همگی بتوانند در آن شرکت کنند. برای اينکارکانون در سدد است که گروه رقص و موسيقی و آواز و تيم تکنيکی وابسته به خود را درست کرده که بتوانند به شهرهای گوناگون مسافرت نموده و جشنها را برنامه ريزی کنند. در اين راستا ما از هم اکنون از هنرمندان ايرانی و آسيای ميانه در هر کشوری که هستند دعوت ميکنيم تا هر چه زودتر با کانون تماس بگيرند.

ما چشم براهيم که در اين رستاخيز فرهنگی يک يک هم ميهنان با شور و عشق شرکت کنند و هر کدام گوشه ای از اين کاربزرگ را با هنر و انديشه و آفرينندگی خود آبياری کنند.

باز يادآوری ميکنيم که تمام سود احتمالی از جشنها ويژه خريد يک مکان برای کانون خواهد بود.

بودجه کانون

تا امروز 2 دسامبر 2002 در حساب کانون 27150 اورو ( با نرخ امروز برابر با 27150 دلار آمريکائی ) موجود است. اين کل مبلغی است که هموندان ما چه برای دهش و چه برای برگه هموندی از آغاز تا به امروز پرداخته اند. برای هزينه روزانه کانون مانند پست، تلفن، فتوکپی، نشستها و گردهم آيی ها و حمل و نقلها ( چندی از هموندان برای انجام کارهای کانون از راه دور ميايند) همه و همه بوسيله خود هموندان پرداخت شده و تاکنون دستی به حساب کا نون زده نشده.

همانگونه که بارها يادآوری شده مبا لغی که در اين حساب جمع ميشوند ويژه خريد يک مکان هميشگی برای کانون است. شور بختانه ما هنوز از مبلغ مورد نياز برای خريد چنين مکانی که نزديک به 500000 دلار برآورد شده بسيار دور هستيم.

از سوئی نميدانيم ما بايد چکار با مبلغ موجود در حساب بکنيم و از سوی ديگر نميخواهيم که اين سرمايه با خرجهای بدون باز دهی به هدر برود. در اين راستا ما نياز جدی براهنمائی منطقی و انديشه شما هموندان خود داريم.


يک ماجرای شگفت آور: کشيش بروکسل و زرتشت.

برای اجاره يک محل موقتی برای کانون مکان مناسبی را در يک ساختمان بزرگ با سالن سخنرانی و غيره و با بهای مناسب در مرکز بروکسل ديديم و پسنديديم. به ما گفتند که اين ساختمان دارائی يک دير مسيحيی است ولی بهر سازمان يا موئسسه ای اجاره داده ميشود. گفتيم بسيار خوب. قرار شد روز بعد برای امضائ قرار داد اجاره به آنجا برويم.

فردای آنروز تلفن دفتر کانون زنگ زد. کشيش بزرگ آن دير بود. پس از درود و سخنان مودبانه گفت : ما ديروز در باره « کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت» از مراکز گوناگون تحقيق کرديم. همگی در باره اين کانون نظر بسيار خوبی دارند و بهترين سخنان را در باره آن ميگويند. « ولی بدبختانه ما نميتوانيم به کانون اجاره بده ايم »! گفتيم چرا ؟ گفت : « برای اينکه زرتشت به گناه کبيره معتقد نيست و باور ندارد که ما همه گناهکاريم» ! و ادامه داد « افزون بر اين ممکن است شما در باورهای پيروان ما شک بياندازيد» ! روشن است که ما از شنيدن اين سخن غير منتظره يکه خورديم.

گفتيم اين شگفت آور است که کانون کوچکی مانند ما بتواند در باور پيروان دين بزرگی همچون مسيحی شک بيندازد. گفت « بهرروی گمراه کننده است». گفتيم شما اسقف بزرگ اتريش کاردينال فرانس کونيگ را ميشناسيد؟ گفت بلی. کاردينال شخصيت مهمی در جهان مسيحيت است. گفتيم پس از پاپ او در رده دوم اهميت است و در مرتبه مقام او بر شما رياست دارد. گفت بلی. گفتيم کاردينال يک سخنرانی کرده که به چندين زبان از جمله به فرانسه در 12 رويه در رسانه های گوناگون چاپ شده . نام اين سخنرانی « تاثير زرتشت در جهان» ميباشد. کاردينال 9 رويه از اين 12 رويه را به تجزيه تاثير انديشه زرتشت در دين مسيحيت پرداخته و نوشته « بهترين بخش های مسيحيت از زرتشت سرچشمه گرفته». گفتيم آيا مايليد يک کپی از اين سخنرانی را برايتان بفرستيم. گفت بسيار خشنود خواهم شد. متن سخنرانی برای ايشان فرستاده شد.

چهار روز بعد آقای کشيش به کانون تلفن کرد. ميخواست ديداری با ما داشته باشد و بيشتر در باره زرتشت آگاه شود. ودر پايان با لحن شوخی آميزی گفت: « بين خودمان باشد، زرتشت بيش از آنچه من فکر ميکردم خطرناک است» !


ديدار و گفتگو با مقامات سياسی و فرهنگی بلژيک

در پيامد اين رويداد ما تصميم به بهره برداری تبليغاتی برای کانون از اين ماجرا گرفتيم. در اين زمينه (ودر زمينه های ديگر در رابطه با کانون) با دو وزير، دو شهردار و چهار فرماندار فرهنگی درچهار بخش بروکسل ديدار و گفتگو داشتيم. ميدانيم که در اين زمينه بيشتر مردم اروپا همراه و همسو با انديشه زرتشت هستند. يعنی آنها ديگر نمي پزيرند که همگی آنها گناهکار بدنيا آمده اند و گناهکار هستند. هدف ما بلند شدن در برابر مسيحيت نيست بلکه خود را شناساندن به تودهای مردم است. و در اين راه با خرد و ظرافت پيش خواهيم رفت.

دکتر خسرو خزاعی (پرديس) ، دبير کانون

 

You are here: