European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Agrandir le texte
  • Taille par défaut
  • Rapetisser le texte
Envoyer Imprimer

برنامه آموزشی- فرهنگی کانون (سال ۲۰۰۳)

برنامه 2003- 2004

پيشگفتار

آرمان و هدف « کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت» - که پيش از هر چيز کانونی است خرد گرا ، آزادانديش و بدون هيچ وابستگی دينی- بوجود آوردن فضای آبرومنديست که در راستای آن ايرانيان و ملتهای آسيای ميانه بتوانند به و ريشه و بن فرهنگی خود پی برده ، آنرا به دنيای باختر بشناسانند و تصويری درخشان و آبرومند از خود در سرزمينهائی که زندگی ميکنند بوجود آورند .

برای رسيدن به اين هدف کانون برنامه های گوناگون و پی در پی آموزشی، سخنرانی، کنسرت،کنگره های جهانی، ميز گرد، نمايشگا های هنری، برگزاری جشنها، مسابقه های هنری، سخنوری، نويسندگی و ورزشی ( بويژه ميان کودکان و جوانان)، شبهای شعر و چکامه سرايی و ده ها برنامه ديگر را چه برای ايرانيان وچه برای خارجيها سازمان خواهد داد.

در زير چکيده ای از برنامه سال 2003 - 2004 را خواهيد ديد:

• جهان بينی زرتشت و هستی شناسی ( 2 ساعت در هفته- 8 هفته )

اين جهان بينی بر پايه جستجوی خوشبختی ورسيدن به خوشبختی پی ريزی شده. دردرازای 8 هفته جهان بينی زرتشت را در باره زندگی و جهان هستی، مرگ و زندگی جاودان، عشق، آزادی گزينش، برابری ميان زن و مرد، کوشش برای شکو فائی هر موجود زنده از جمله جانوران و گياهان، خودشناسی، خود آفرينی، بدست آوردن آرامش درونی و ساختن يک زندگی خوشبخت و بسياری از موارد ديگر را خواهيد شناخت.


• ساختن يک ديدگاه مثبت در زندگی و چگونگی آن ( 2ساعت در هفته- 3 هفته)

يکی از پايه های بنيادين جهان بينی زرتشت « آزادی در گزينش» است. يکی از اين آزاديها که هستی در ما نهاده شيوه ايست که ما در باره رخداد ها ی زندگی خود انديشه ميکنيم و آنها را تفسير مينمائيم. ما ميتوانيم در انديشه خود گزينش کنيم که در برابر رخدادی انديشه غمزده و تيره داشته باشيم يا شاد و نورانی. ميدانيم که کسانی که ديدگاهی مثبت و خوشبين از زندگی دارند شادابتر، تندرستر و خوشبخترند.در اين آموزش 6 ساعته شيوه های عملی و چگونگی ساختن يک ديدگاه مثبت در زندگی بر پايه های جهان بينی زرتشت آموخته خواهد شد.


• ساختن يک انديشه آفريننده و چگونگی آن ( 2 ساعت در هفته- 3 هفته)

برای ساختن انديشه ای که بتواند مسئله ها و دشواري های زندگی را حل کند بايد نخست قفلی را که يک فرهنگ بسته به آن زده باز کرد. وسپس شناخت های خود را از زندگی بگونه ای در آن انديشه باز شده سازمان داد که بتواند دشواری ما را حل کند. اين شيوه عمل کرد بما نشان خواهد داد که برای هر مشکل در زندگی ده ها راه حل وجود دارد. اين آموزش بگونه ای عملی در 6 ساعت راه حل دشواريهای زندگی را به شما نشان خواهد داد.


• هنر تصميم گيری و چگونگی آن ( 2 ساعت در هفته- 3 هفته)

زرتشت در گات ها ميگويد « ما نتيجه ای از تصميم هائی که ميگيريم هستيم». تصميم ميان خوب و بد، تصميم برای يک گزينش....و يا سدها و سدها تصميم که در هر لحظه با يد در روز بگيريم. هنر تصميم گيری برای گزينش چيزی ِيکی از مهمترين بخشهای جهان بينی زرتشت را درست ميکند که در 6 ساعت آنرا بگونه ای عملی آموزش خواهيم داد.


• آموزش زبان پارسی (4 ساعت در هفته)

زبان پارسی زبانيست « هند و اروپائی» که بيش از سد ميليون نفر در جهان با آن گفتکو ميکنند. بدبختانه در درازای سده ها بسياری از واژه های نا هنجار بيگانه وارد اين زبان شده که آنرا دو رگه کرده و فرا گرفتن آنرا سخت نموده است. بنا بر اين آموزش زبان پارسی در کانون ، ويژه ايرانيان و خارجيهائی برنامه ريزی شده که ميخواهند زبان پارسی را بگونه اي روان، شيوا و درست ياد بگيرند.


• شب شعر ( 3 ساعت ، هر دو هفته)

اين شب برای کسانی برنامه ريزی شده که ميخواهند چکامه ای را بخوانند يا چکامه ای را گوش کنند. چنين شبی بزبانهای فرانسه ، هلندی و انگليسی هم تکرار خواهد گرديد.


• نقش زرتشت در ساختن فرهنگ اروپائی ( دوساعت در هفته - سه هفته)

نام زرتشت بيش از دو هزار و پانصد سال است که بعنوان « بالاترين نماد دانش» وارد ضمير ناخودآگاه اروپاييان گرديده. فيثا قورث دانشمند بنام يونانی خود را شاگرد زرتشت ميپنداشت و ارستو فيلسوف ديگر يونانی که شاگرد افلاتون بود مينويسد که تمام دانش افلاتون از زرتشت گرفته شده. بطور کلی تمام دانشمندان و فيلسوفهای يونان باستان وسپس رومی خود را شاگرد مکتب زرتشت دانسته اند و نوشته های خود را به او پيوند داده اند.

جهان بينی زرتشت در اديان يهودی و بويژه مسيحی تاثير بنيادين گزاشته و در زمان رنسانس اروپا پايه ای برای هومنيؤم اين قاره گرديد. در قرون وسطی تبليغات ضد زرتشت بوسيله کشيشان به اوج خود رسيد ولی انديشه زرتشت در قرن نوزدهم دو باره بوسيله روشن انديشان اروپائی برای کوبيدن کشيشان به ميدان آورده شد. فردريک نيچه فيلسوف بزرگ آلمانی در کتاب"اينچنين گفت زرتشت" با الهام از آن ابر مرد فرهنگی نو و پيشروئی را به اروپا ارمغان کرد.


• عکاسی هنری ( 2ساعت در هفته- 4 هفته)

نيروی آفرينندگی خود را بوسيله عکاسی هنری گسترش دهيد. بکاربردن نور، ترکيب اشياء ، بازی با دوربين، واستفاده از لنزها را در 8 ساعت بياموزيد.

• آشنائی عملی با کامپيوتر در کوتاه ترين زمان ( 4 ساعت در هفته- دو هفته)

برای کسانی که هيچگاه به کامپيوتر دست نزده اند فرصت خوبی است که به زيرو بم آن در کوتاه ترين زمان و با بهترين شيوه آشنا شوند. برای کسانی که باکامپيوتر آشنائی دارند باز فرصت خوبی است که تمام امکانات اين ابزار را در کوتاه ترين زمان بياموزند.

• زبان فرانسه و انگليسی برای پارسی زبانان ( هر يک 2 ساعت در هفته)

آموزش اين دو زبان ويژه پارسی زبانان طراحی شده . سه ماه آموزش به اين شيوه برابر با يکسال شيوه های معمولی است .

• آشنائی با موسيقِی ايرانی ( 2 ساعت در هفته- 4 هفته)

دستگاه ها و گوشه های موسيقِی ايرانی را چگونه ميشود شناخت؟ شناخت موسيقی لذت بردن از آن است.

زمان و بهای آموزشهای ياد شده بزودی به آگاهی شما خواهد رسيد

 

Vous êtes ici :