European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Agrandir le texte
  • Taille par défaut
  • Rapetisser le texte
Envoyer Imprimer

هدف و آرمان اين کانون

هدف و آرمان اين کانون بازسازی فرهنگی و هويتی ايرانيان و ملتهای آسيای ميانه که از يک بافت فرهنگی و تاريخی مشترکی بر خوردار هستند ميباشد

در اين راستا کا نون با تمام ابزار در دست خود کوشش خواهد کرد که نه تنها نشان دهنده تصويری درخشان و آبرومند از مردمان اين سرزمينها و ريشه و بن فرهنگی آنها به دنيای باختر باشد بلکه بتواند با ايجاد رابطه با دست اندرکاران سياسی، فرهنگی و رسانه های گروهی اروپايی پشت و پناهی برای افراد اين ملتها گردد.

برای رسيدن به اين هدف>« کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت» که پيش از هر چيز کانونی است خرد گرا ، آزادانديش و فرهنگی- فضای آبرومندی را بوجود خواهد آورد که در راستای آن پژوهشگران و علاقه مندان به جهان بينی زرتشت بازده پژوهش ها و کارهای خود را بويژه در سه زمينه زير برای هموندان کانون بتوانند بازگو کنند :

 تاثير جهان بينی زرتشت بر ساختار فرهنگ اروپا از آغاز تا امروز

تاثير جهان بينی زرتشت بر بافت و ريشه هويتی ملتهای ايران و آسيای مرکزی

 سهم جهان بينی زرتشت در ساختار ارزشهای انسانگرايی مشترک ميان فرهنگ ايران و آسيای مرکزی و اروپايی

برای انجام اينکار کانون برنامه های گوناگون و پی در پی آموزشی، سخنرانی، کنسرت،کنگره های جهانی، ميز گرد، نمايشگاه های هنری، برگزاری جشنها، مسابقه های هنری، سخنوری، نويسندگی و ورزشی ( بويژه ميان کودکان و جوانان)، شبهای شعر و چکامه سرايی و ده ها برنامه ديگر را سازمان خواهد داد.

چرا کانونی برای «آموزش جهان بينی زرتشت»؟

اگر اروپا در سده 15 ميلادی، در برابر کورگرايی و اختناق کليسای مسيحيت، ريشه و بن خودرا در فرهنگ يونان باستان و روم جستجو کرد و ا نقلاب رنسانس (رستاخيز) را براه انداخت و بدوران روشنگرايی رسيد، ايران و کشورهای آسيای ميانه با داشتن يکی از درخشانترين فرهنگهای باستانی تاکنون نتوانسته اند رستاخيز نوسازی در فرهنگ و جهان بينی و زندگی مردمان خود بوجود بياورند. ما به اين باوريم که برای براه انداختن اين چنين رستاخيزی چاره ديگری نيست جز اينکه همانند اروپا به دل تاريخ خود برويم و ارزشهای فرهنگی ، نمادين و انسانگرايی آنرا که در زير خروارها خاکستر تاريخ مدفون شده اند بيرون بکشيم، آنها را از گرد و خاک زمانه پاک کرده و به سده 21 بياوريم و هويت و فرهنگ خود را باز سازی کنيم. تا زمانی که اين نوسازی هويتی و فرهنگی انجام نگيرد بيچارگی فرهنگی پا بر جا خواهد ماند وزمينه را برای هر گونه کورگرايی و پسماندگی فردی و اجتماعی آماده خواهد کرد.

يک برسی ساده در ساختار فرهنگی کشورهای نامبرده نشان ميدهد که جهان بينی زرتشت که مدت 1300 سال با شکلهای گوناگون اين بخش از جهان را زير پوشش خود گرفته بود هنوز در دل مرمان اين سرزمينها زنده است و آتش آن سوسو ميزند. اگر در سده هفت ميلادی با يورش عربهای مسلمان به ايران فرهنگ ايرانی در هم شکست و جهان بينی زرتشت که هنوز کمی از آن پا بر جا مانده بود به دست فراموشی سپرده شد، در اروپا هيچگاه پژوهش و علاقه در باره انديشه زرتشت کم نشد.

امروز هزاران کتاب و نوشتار پژوهشی و علمی در باره جهان بينی زرتشت در دست است که ما ميتوانيم از آنها در راه نوسازی يا رستاخيز فرهنگی بهره بگيريم.

«کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت» برای زنده کردن و شناساندن اين فرهنگ به ايرانيان، به ملتهای آسيای ميانه و به اروپاييان و بوجود آوردن همبستگی ميان آنها از تمام ابزارهای موجود – برنامه های هنری، گنگره ها و سخنرانی، ميز گرد، شبهای شعرو چکامه سرايی، تاتر و دها برنامه گوناگون آموزشی و سرگرم کننده استفاده خواهد کرد.
کمک يک به يک شماو بسيج همگانی در اين راه تنها عامل پيروزی ما در آينده خواهد بود.

برای اينکه «کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت» از يک چهره آبرو مندی در کشورهای گو ناگون برخوردار باشد، پروفسور دوشن گيمن که معرو فيت جهانی دارد و نويسنده بيش از 160 کتاب و نوشتار در زمينه زتشت شناسی است رياست افتخاری کانون را پزيرفته و
دکتر خسرو خزاعی ( پرديس) که بيش از سی سال در دانشگا های اروپائی و ساير دانشگاها از جمله دانشگاه سيد نی( استراليا) به آموزش و پژوهش در رشته تاريخ تمدن خاور زمين و زرتشت شناسی اشتغال داشته و نويسنده 9 کتاب و 135 نوشتار در اين زمينه است د بير و اداره کننده کانون می باشد .
رفته رفته کانون از ساير چهره های کوشا در اين زمينه فراخوانی خواهد کرد تا در اين جنبش نوزادی فرهنگی شرکت کنند.
بودجه کانون
بودجه کانون از دو سر چشمه تامين ميگردد:
بوسيله دهش کنندگان فرهنگ دوست و سخاوتمندی که نامشان برای هميشه در کانون ثبت خواهد بود.
2ـ هموندی ساليانه (30 يورو ) که بوسيله همو ندان کانون پرداخت ميگردد.
شايسته ياد آوری است که در کانون همگی به طور را يگان کار ميکنند.

Vous êtes ici :