European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Agrandir le texte
  • Taille par défaut
  • Rapetisser le texte
Envoyer Imprimer

فرستاده ای از جهانگير موبدگشتاسب اشيدری

به نام اهورا مزدا
خوانندگان گرامی پیام زرتشت سرشار از امید و خوش بینی و نوید بخش پیروزی نیکی بر بدی است امید است که آموزشهای فلسفی ، علمی و اخلاقی و کرداری همانگونه که در ( گاتها) سخنان سپنتایی زرتشت آمده است راهنما و راه گشای مردم امروزی برای رسیدن به شاهراه انسانیت بوده باشد . بنابراین مردم امروزی در جستجوی دینی هستند که با زمان همساز باشد . دینی که در آن دادگری باشد نه قانونهای دست و پاگیر . دینی که در آن شرافت انسانی از هر جهت لکه دار نشود ، دینی که با خرد و دانش هماهنگ و سازگار باشد نه اینکه بر پایه وهم و خیال و وحی و حدیث و روایت و معجزه و امدادهای غیبی گزاشته شده باشد ، دینی که پاسدار و مسئول تنها در یک واژه انسانیت بوده باشد . کسی که به راستی گراید به روشنایی و شادمانی خواهد رسید و کسی که به دروغ گراید تا دیرگاه زندگی را در تیرگی و کوردلی و آه و افسوس به سر خواهد برد . تنها خرد پاک پناهگاه امن انسانها میباشد و آن به ما رسائی و جاودانگی خواهد بخشید و تنها از این راه نیک منشی و ایمان پاک به دست خواهد آمد . با یک نگاه کوتاه به پژوهشهائی که درباره دین و آئین زرتشت انجام گرفته است ، دیدگاههائی که پژوهشگران راستگو و بینشمند درباره آئین زرتشت داده اند چنان شور و شادی و غروری در آدمی می آفریند که از توان بازگوئی بیرون است . ناگفته نماند که برخی هم از روی کینه جوئی سخنانی بر زبان آورده و دسته ای هم از روی لغزش و پی نبرد به درونمایه ها دیدگاههائی را نمایانده اند . بیشتر بررسیها و نوشتارهای تاریخ نویسان در زمان داریوش بزرگ هخامنشی انجام شده است که خود کلیدی برای کاوشهای پسین تر دیگر نویسندگان شده (فیثا غورث ) این دانشمند یونانی کسی است که بارها به ایران و بابل آمده و از نزدیک با دانش و اندیشه ایرانی آشنا شده است . نوشتاری دارد به نام ( تاریخ فلسفه ) که از اندیشه های زرتشت سخن میگوید . او مینویسد که زیر پوشش اندیشه ایرانی بوده که همه جا راستی را بر همه چیز دیگر برتری داده و از ( اهورا مزدا) چنان یاد کرده است که پیکره او از فروغ تابان و روشنائی و روانش گرایشی بسوی راستی و درستی و رویگردانی از زشتی و دروغ است . این همانی است که همواره در گاتها از آن یاد شده. به دنباله آموزشهای راستینی که فیثا غورث از اندیشه زرتشت گرفت که همه زندگی اش را در پاک منشی و درستی و دوری از گناه و زشتی و دروغ و بدی گزراند . فیلسوفان بنام دیگر یونانی که مانند فیثاغورث به خواندن و پژوهش پیرامون آئین و اندیشه زرتشت پرداخته اند ، در نوشتارهای خود بازتاب داده شده و به ستایش خردگرائی این بینشمند یزرگ ایرانی آریائی پرداخته اند و همه جا از او با ارج نام میبرند . فرهنگ ایران مانند رودخانه ای است که از سرزمین های همسایه همچون جویبارهائی بهم پیوسته و آنرا گسترش داده اند و آن ویژگی خود را داشته و دارد و در درازای زمان دست کم از هشت هزار سال پیش در گردش بوده و رسائی و کمال یافته است . فرهنگ ایران جهان بینی گسترده و پیوسته ای میباشد که باورهای دینی اشوزرتشت بخشی از آن است چه بسا مردمان سرزمینهائی که در گزرگاه تاریخ بوده اند ولی از میان رفته اند و فرهنگ آنها به فراموشی سپرده شده است اما فرهنگ ایران پس از آنهمه فراز و نشیب ها و یورش ها و تاخت و تازهای بیگانگان چنان توانمند بوده است که پس از هشت هزار سال پیش تاکنون بدون اینکه گسسته گردد پا برجا و استوار مانده است . دریغا که ایرانیان ناگزیر در خانواده ای مسلمان زاده شده اند و دین اسلام به آنها هویتی داده شده است ، آنها خود برنگزیده اند ولی امروز بسیاری به راه خرد آمده و پی برده اند که این اندیشه بیابانی بزور شمشیر به آنها قبولانده شده ، از این رو میخواهند و بر آنند که به اندیشه پاک ایرانی نیاکان خود روی بیاورند . سخن من آنست که زرتشتیان چرا این دیوار هراسناک را بدور خود کشیده اند و نمیگزارند ایرانی به ایرانی بودن خود برگردد. این کار از هر گناهی بالاتر است من همه کسانی که چشمها را بسته و گوشها را گرفته و به دردها نمی خواهند آگاه شوند و در را به روی هم میهنان خود که آغوش به روی اندیشه ایرانی باز کرده اند و آنها را نمیپزیرند ، گناهکار میدانم . جوانان ایرانی ما دارند از دست میروند اینان چرا در اندیشه فرزندان ایران نیستند ؟ تا کی میخواهند سرها را در لاک هایشان فرو کنند ؟ بسیاری به مسیحیت گرویده اند که گرچه نه دهم آن ایرانی هستند ولی چرا نباید به آئینی بگروند که سددرسد ایرانی است؟ کسانی که در را به روی ایرانیان بسته اند دشمن دستور و اندیشه زرتشت بزرگند که فریاد می زند بوسیله این دین جهان را به سوی رسائی و آبادانی و نوجوئی و نوگرائی به پیش ببرید .


Vous êtes ici :